Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 510/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim z 2016-03-24

Sygn. akt I C 510/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 marca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Lucyna Czerko

Protokolant:

Justyna Bysiak

po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016 roku w Kamieniu Pomorskim

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł.

przeciwko T. P.

o zapłatę

O R Z E K A

1.  Powództwo oddala.

2.  Zarządza zwrot ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim na rzecz pozwanego T. P. kwotę 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) tytułem niewykorzystanej zaliczki .

Sędzia

sygn. akt I C 510/15

UZASADNIENIE

Powódka (...) S.A. z siedzibą w Ł. - reprezentowana przez r.pr. R. T. (pełnomocnictwo k. 15 wraz z odpisem KRS k. 16-22) w elektronicznym postępowaniu upominawczym wystąpiła z powództwem przeciwko pozwanemu T. P. o zapłatę kwoty 414,22 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 03 września 2015 roku do dnia zapłaty. Poza tym powódka domagała się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 60,00 zł.

Uzasadniając powyższe powództwo powódka podała, że dochodzona kwota w wysokości 306,00 zł stanowi ratę niezapłaconej składki ubezpieczeniowej wynikającej z polisy ubezpieczeniowej nr (...) zawartej na okres od dnia 08 marca 2012 roku do dnia 07 marca 2013 roku, której termin płatności był wyznaczony na dzień 07 września 2012 roku. Pozostała kwota dochodzona pozwem w wysokości 108,22 zł to skapitalizowana kwota odsetek za opóźnienie naliczonych od dnia 08 września 2012 roku do dnia 02 września 2015 roku. Powódka wskazała, że T. P. w dniu 01 lipca 2012 roku nabył pojazd mechaniczny objęty przedmiotową polisą nr (...). Pozwany nie wypowiedział umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, od dnia nabycia pojazdu, w związku z czym przejął prawa i obowiązki wynikające z umowy zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 Nr 124, poz. 1152 z późn. zmianami). Przed procesowe wezwanie do zapłaty z dnia 01 grudnia 2014 roku adresowane do pozwanego okazało się bezskuteczne. (k. 1-4, k. 12-14)

Powyższy pozew został wniesiony do e-sądu tj. Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w dniu 03 września 2015 roku i zarejestrowany pod sygn.

VI Nc-e (...).

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 27 października 2015 roku wobec stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim ( k. 4 verte).

W tut. Sądzie powyższa sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą I C 510/15.

Pozwany T. P. na rozprawie w dniu 21 stycznia 2016 roku oświadczył, że nie zgadza się na zapłatę spornej kwoty, ponieważ samochód F. (...) rocznik 1996 sprzedał na rzecz M. M., a następnie fakt sprzedaży zgłosił do agenta ubezpieczeniowego J. B.. (k. 29)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 03 marca 2012 roku za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego z K. J. B. pomiędzy P. P. a powódką (...) S.A. z siedzibą w Ł. została zawarta umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC na okres od dnia 08 marca 2012 roku do dnia 07 marca 2013 roku w odniesieniu do pojazdu F. (...) rok produkcji 1996, nr rejestracyjny (...) – polisa nr (...). Zgodnie z tą polisą ubezpieczający zobowiązał się do zapłaty drugiej raty składki ubezpieczeniowej w kwocie 306,00 zł do dnia 07 września 2012 roku.

W dniu 01 lipca 2012 roku P. P. sprzedał samochód F. (...) nr rejestracyjny (...) pozwanemu T. P.. O tej sprzedaży pośrednik ubezpieczeniowy J. B. została zawiadomiona 04 lipca 2012 roku, co potwierdziła swoją pieczęcią z podpisem i datą.

W dniu 11 sierpnia 2012 roku pozwany sprzedał przedmiotowy samochód F. (...) świadkowi M. M. zamieszkałemu w K.. Odpis umowy sprzedaży z dnia 11 sierpnia 2012 roku T. P. przedłożył pośrednikowi ubezpieczeniowemu J. B., która na przedmiotowej umowie zamieściła adnotację „wpłynęło 28 sierpnia 2012 roku” oraz swoją pieczątkę wraz z podpisem. Zgodnie ze swoimi obowiązkami świadek J. B. odpis pierwszej umowy z dnia 01 lipca 2012 roku jak i drugiej z dnia 11 sierpnia 2012 roku przekazała do oddziału powódki w S. za potwierdzeniem nadania. Nabywca - świadek M. M. nie płacił żadnych składek ubezpieczeniowych za samochód F. (...) rocznik 1996 (pojazd ten został zezłomowany przed dwoma-trzema laty).

Firma (...) S.A. działająca w imieniu i na rzecz (...) S.A. z siedzibą w Ł. przesądowym wezwaniem z dnia 02 grudnia 2014 roku wezwała pozwanego T. P. o zapłatę kwoty 394,93 zł.

Dowód :

- polisa nr (...) (k. 12);

- umowa kupna sprzedaży dnia 01 lipca 2012 roku (k. 13);

- kserokopia umowy kupna sprzedaży z dnia 01 lipca 2012 roku (k. 39);

- zeznania świadka J. B. (k. 40-41);

- zeznania świadka M. M. (k. 41);

- przedsądowe wezwanie do zapłaty z dnia 02 grudnia 2014 roku (k. 14).

Sąd zważył, co następuje :

(...) S.A z siedzibą w Ł. skierowane przeciwko pozwanemu T. P. o zapłatę kwoty 414,22 zł okazało się nieuzasadnione.

Stosownie do treści art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Przy czym strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawe (art. 232 k.p.c.). Powódka (...) S.A. z siedzibą w Ł. nie udowodniła, że pozwany T. P. zobowiązany jest do zapłaty z tytułu drugiej raty składki ubezpieczeniowej.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 Nr 124, poz. 1152 z późn. zmianami) w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego.

W niniejszym procesie okolicznością bezsporną jest fakt zawarcia przez M. P. z powódką umowy ubezpieczenia OC pojazdu F. (...) rocznik 1996, polisa nr (...) obowiązującej w okresie od dnia 8 marca 2012 roku do dnia 07 marca 2013 roku. Stosownie do tej umowy druga rata składki ubezpieczeniowej w kwocie 306,00 zł winna być uiszczona do dnia 07 września 2012 roku. Niesporny jest również fakt nabycia przez pozwanego T. P. w dniu 01 lipca 2012 roku własności samochodu osobowego marki F. (...) nr rejestracyjny (...) (co wprost wynika z odpisu umowy kupna sprzedaży przedłożonej przez powódkę).

Z przesłuchania świadków, w tym pośrednika ubezpieczeniowego J. B. i świadka M. M. oraz z umowy kupna sprzedaży z dnia 11 sierpnia 2012 roku jednoznacznie wynika, że w trakcie obowiązywania polisy nr (...), bo w dniu 11 sierpnia 2012 roku samochód został zbyty kolejnemu nabywcy, tj. M. M.. Co istotne ta druga umowa kupna sprzedaży została zawarta jeszcze przed terminem płatności drugiej raty ubezpieczeniowej, tj. przed dniem 07 września 2012 roku. Skoro tak, to zobowiązanym do zapłaty drugiej raty w kwocie 306,00 zł był kolejny nabywca M. M., a nie pozwany T. P.. Podkreślenia wymaga, że pozwany, jako sprzedający zawiadomił pośrednika ubezpieczeniowego świadka J. B. o sprzedaży z dnia 11 sierpnia 2012 roku. Fakt ten w całości potwierdzają zarówno zeznania świadków J. B. i M. M., jak i kserokopię umowy sprzedaży z dnia 11 sierpnia 2012 roku. Z nie budzących wątpliwości zeznań świadka J. B. wynika, że o sprzedaży z dnia 11 sierpnia 2012 roku zawiadomiła oddział powódki w S., na co posiada potwierdzenie nadania. Z nieznanych dla świadka przyczyn powódka (...) S.A. w Ł. nie odnotowała kolejnej zmiany właściciela.

Z tych wszystkich względów na podstawie cytowanego art. 31 ust. 1 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych powództwo jako nieuzasadnione zostało oddalone.

W niniejszym postępowaniu pozwany T. P. uiścił zaliczkę na przesłuchanie świadków w kwocie 50,00 zł, która nie została w ogóle wykorzystana, ponieważ świadkowie nie zażądali zwrotu kosztów stawiennictwa. Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2014 r. poz, (...) z późniejszymi zmianami) sąd orzekł o zwrocie na rzecz pozwanego T. P. niewykorzystanej zaliczki w kwocie 50,00 zł.

Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirela Piławka-Nadskakulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Lucyna Czerko
Data wytworzenia informacji: